ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ

SPACE AC

Cansat

Rocket launched

Rocket

PASSENGER

ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

SPACE AC (ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ) คือชมรมที่เปิดให้ผู้ที่สนใจในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (Projects) ต่าง ๆ ที่เป็นทั้งการเข้าร่วมและการแข่งขัน โดยมี Connection ด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อสร้าง Community สำหรับผู้ที่สนใจและหาโอกาสโดยเฉพาะ

Over the Years

^
2018

Assumption Has Joined!

 • A.E.A Sat got the first placed. Also the best presentation award!
 • Cooporation with Telecommunition KMITL.
^
2019

CanSat AC renamed to SPACE AC

 • A.E.A Sat took PM2.5 seriously. The PMSat project started.
 • A.E.A Sat went to Aerospace conference for the first time.
 • A.E.A Sat went to Russia for thier national CanSat competition.
 • Now Conference with Engineering Chula!
^
2020

Covid-19

 • Despite Covid-19, we joined US CanSat Competition for the first time!
 • Project Passenger, We launched our first high attitude balloon.
 • Project started new branch on Mars!
^
2021

Big Year for Space AC!

 • USA CanSat. SPOROS team is now Top 3 of the world.
 • We are going to deploy PASSENGER-II & III
 • We start developing solid fuel rocket and a self- landing one too!

SPACE AC

 SPACE AC Internship Program 2020 ยังเปิดรับสมัครสมาชิกชมรมเพิ่มอยู่ยังสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ SPACE AC ได้เเล้ววันนี้!

ความสนใจของสมาชิก

 

ประเภท

เทคโนโลยี, อากาศยาน, อวกาศ, คอมพิวเตอร์, ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์, อิเล็กทรอนิกส์

คณะศึกษาต่อได้

วิศวกรรมการบินและอวกาศ, คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, โยธา, วิทยาศาสตร์, คอมฯ

ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ

ยังเปิดรับสมาชิกในระดับชั้น ม.ปลาย ที่ยังสนใจในการแข่งขัน เรียนรู้ หรือตีพิมพ์งานวิจัย ค้นหาตัวเองได้ที่นี่

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

เน้นด้านกระบวนการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน คิดเชิงตรรกะได้ดีและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในภาษาต่าง ๆ เช่น C, C++, Arduino, Python ฯลฯ

นักฟิสิกส์ (Physicist)

มีความสามารถในการคิดและออกแบบเชิงกายภาพตามความเป็นจริง โดยใช้หลักการของฟิสิกส์ ทั้งด้านโครงสร้าง วัสดุศาสตร์ พลศาสตร์ อากาศพลศาสตร์ เป็นต้น

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Analyst)

ใช้ทักษะกระบวนการคิดเชิงตรรกะ ควบคู่กับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี เพื่อใช้ตีความ ขยายผล หรือแปลผลข้อมูลในทุกรูปแบบ ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ

นักวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Scientist-Mathematician)

มีความคิดเชิงปรัชญา-ศาสตร์ของความเป็นจริง ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออธิบายวิทยาศาสตร์ และใช้วิทยาศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์จากการสังเกตอย่างเที่ยงตรง และไม่ลำเอียง นำมาสู่ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

l

นักออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Technician)

ใช้ฟิสิกส์สาขาไฟฟ้าควบคู่กับทักษะคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี เพื่อประยุกต์ในงานต่าง ๆ เช่น การออกแบบลายวงจร การเชื่อมอุปกรณ์หรือโมดูลต่าง ๆ ระบบสื่อสาร ฯลฯ

นักออกแบบโครงสร้าง (Mechanics Technician)

สามารถใช้หลักฟิสิกส์หรือการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ออกมาได้ มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการประยุกต์ใช้วัสดุ การใช้งานเครื่องมือการสร้างชิ้นงานได้อย่างมืออาชีพ

ผลงาน

PROJECT

SPOROS

A CanSat from USA CanSat Competition 2021 that contain a Autorotating Science Payload which need Aerodynamic to retard and Container which carry a electric circuit and communication module inside.

COMING SOON

COMING SOON

FEATURED PROJECT

Rocket

The word “rocket” can mean different things. Most people think of a tall, thin, round vehicle. They think of a rocket that launches into space. “Rocket” can mean a type of engine. The word also can mean a vehicle that uses that engine.

BLACK FALCON UAV

An unmanned aerial vehicle (UAV) is an aircraft that carries no human pilot or passengers. UAVs — sometimes called “drones” — can be fully or partially autonomous but are more often controlled remotely by a human pilot. RAND research has contributed to the public discussion on the use of drones for warfare and surveillance.

CANSAT

A CanSat is a simulation of a real satellite, integrated within the volume and shape of a soft drink can. The challenge for the students is to fit all the major subsystems found in a satellite, such as power, sensors and a communication system, into this minimal volume.

PASSENGER

A high altitude balloon which carry multiple sensors ascends slowly to the startosphere. The point of the project is to study about atmosphere, long range communication, and high altitude GNSS module.

Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

การเเข่ง CANSAT ประจำปี 2020 ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (SPACE AC) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 ในรอบชิงชนะเลิศ (15 ทีมสุดท้าย) การเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020...

And the Spore has landed

อันดับที่ 3 USA CanSat Competition 2021 จากการแข่งขัน USA CanSat Competition 2021 ที่ผ่านมาทีม SPOROS#3751 ได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นทีมเดียวที่สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนระดับมัธยมทั้งทีม...

Conference with Engineering CHULA

SPACE AC ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกชมรม Space AC ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat ที่จะทำการทดสอบในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 กับ ผศ.ดร.สรรเพชญ...

Thailand CanSat-Rocket Competition 2019

รายชื่อทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ (เข้ารอบ 50 ทีม) Economical Satellite Deployment Rocket (E.S.D. Rocket)High Potential Residence SAT (H.P.R. Sat)Ozone Depletion Exploration SAT (O.D.E. Sat)SEND AMA TO NASA (SATN)Solar Radiation Satellite (S.R. Sat) E.S.D. Rocket...

More Posts

Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

การเเข่ง CANSAT ประจำปี 2020 ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (SPACE AC) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 ในรอบชิงชนะเลิศ (15 ทีมสุดท้าย) การเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020...

And the Spore has landed

อันดับที่ 3 USA CanSat Competition 2021 จากการแข่งขัน USA CanSat Competition 2021 ที่ผ่านมาทีม SPOROS#3751 ได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นทีมเดียวที่สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนระดับมัธยมทั้งทีม...

Conference with Engineering CHULA

SPACE AC ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกชมรม Space AC ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat ที่จะทำการทดสอบในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 กับ ผศ.ดร.สรรเพชญ...

Thailand CanSat-Rocket Competition 2019

รายชื่อทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ (เข้ารอบ 50 ทีม) Economical Satellite Deployment Rocket (E.S.D. Rocket)High Potential Residence SAT (H.P.R. Sat)Ozone Depletion Exploration SAT (O.D.E. Sat)SEND AMA TO NASA (SATN)Solar Radiation Satellite (S.R. Sat) E.S.D. Rocket...