MOU | Defence Technology Institute + Engineering CHULA + Assumption College

พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะ (ผู้แทนจาก สทป.) ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับพลเอกปัญจะ ธรรมศรี (ที่ปรึกษาหลักสูตรวิศวกรรม และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างเยาวชนที่มีทักษะทางวิศวกรรม

และวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงการ การแข่งขัน และงานวิจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการบิน และอวกาศ สนับสนุนให้เยาวชนเป็นวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถระดับสากลในอนาคต ผ่านความร่วมมือของทั้งสามสถาบัน

ณ ห้องประชุม 1001 อาคาร สทป.

Leave a Reply