Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

Thailand CanSat & Rocket Competition 2019

สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ อัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (The 2nd Runner-up Award) และ รางวัล The Best Mission Award ได้แก่ทีม E.S.D.Rocket (Economical Satellite Deployment Rocket)

 1. นายณัฐเมศร์ ศรีปรัชญานันท์ ม.5/1 เลขประจำตัว 49844
 2. นายนภันต์ โชติช่วงนภา ม.5/1 เลขประจำตัว 49950
 3. นายณัฐวุฒิ ไพศาลวิโรจน์รักษ์ ม.5/1 เลขประจำตัว 50068
 4. นายกิตติภพ วิจิตรกิจจา ม.5/1 เลขประจำตัว 50104
 5. นายกลวัชร เด่นดีวณิช ม.5/1 เลขประจำตัว 50506
 6. นายจิรพัฒน์ ธรรมทวีโชค ม.5/1 เลขประจำตัว 54567

รางวัล The Best Parachute Award ได้แก่ทีม O.D.E.Sat (Ozone Depletion Exploration Satellite)

 1. นายธัญพิสิษฐ์ กังเสถียร ม.4/3 เลขประจำตัว 50879
 2. นายณัฏฐ์ธวิญ จิตต์ชวลิต ม.4/4 เลขประจำตัว 50795
 3. นายกชพล เตชะมรกต ม.4/4 เลขประจำตัว 50680
 4. นายจิรัฏฐ์ ปลื้มถนอม ม.4/5 เลขประจำตัว 50858
 5. นายอิงค์ อิงคุทานนท์ ม.4/8 เลขประจำตัว 53991
 

โดยมี ม.พชร ภูมิประเทศ เป็นครูผู้ควบคุมทีม พร้อมทีมที่ปรึกษา นายวิวรรษธร ฐิตสิริวิทย์ และ นายภวัต งามดีวิไลศักดิ์

Leave a Reply