ค่าย AC X CG Aerospace Camp 2023

ค่าย AC X CG Aerospace Camp 2023ค่าย AC X CG Aerospace Camp 2023 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคคลากรณ์ที่มีความสนใจด้าน ด้านวิศวกรรมอวกาศยาน ด้านวิศวะกรรมไฟฟ้า และด้านเทคโนโลยี โดยมีการนำกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้ความความสามารถ ซึ่งมาจากชมรม Space AC เพื่อมาเป็นวิทยากรณ์ผู้ให้ความรู้ ความสนุกสนาน แก่น้องๆที่มาเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ และยังเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คิดวิเคราห์ และสร้างมิตรภาพ Previous Next กิจกรรมActivities :ตัวกิจกรรมนั้นจะเป็นการแยกคอร์สเรียน เพื่อให้แต่ระคนได้รับความรู้ตรงกับที่ตนเองถนัดและสนใจสนใจและElectrical…

MOU | Defence Technology Institute + Engineering CHULA + Assumption College

พลเอกชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะ (ผู้แทนจาก สทป.) ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับพลเอกปัญจะ ธรรมศรี (ที่ปรึกษาหลักสูตรวิศวกรรม และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างเยาวชนที่มีทักษะทางวิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงการ การแข่งขัน และงานวิจัย ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการบิน และอวกาศ สนับสนุนให้เยาวชนเป็นวิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถระดับสากลในอนาคต ผ่านความร่วมมือของทั้งสามสถาบัน ณ ห้องประชุม 1001 อาคาร สทป. Previous…

Conference with Engineering Chula

นักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ อัสสัมชัญ ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat ที่จะทำการทดสอบ ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 กับ ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต โดยได้พูดคุย หาแนวทาง และนำชมเครื่องตัด mini-CNC ที่ตึกวิศวะ 100 ปี และภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ Previous Next

End of content

No more pages to load