ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการบินเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ

Thailand CanSat-Rocket Competition 2019

by Jul 15, 2019Public0 comments

รายชื่อทีมที่เข้ารอบรองชนะเลิศ (เข้ารอบ 50 ทีม)

 1. Economical Satellite Deployment Rocket (E.S.D. Rocket)
 2. High Potential Residence SAT (H.P.R. Sat)
 3. Ozone Depletion Exploration SAT (O.D.E. Sat)
 4. SEND AMA TO NASA (SATN)
 5. Solar Radiation Satellite (S.R. Sat)

E.S.D. Rocket

พัฒนาระบบการปล่อย CanSat ให้สามารถปล่อยได้ทีละ 2 ดวงต่อการยิงจรวด 1 ครั้ง เพื่อลดต้นทุนการยิงจรวด การใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิง/วัสดุทำจรวจ และประหยัดเวลาขนส่ง

รายชื่อสมาชิกทีม E.S.D. Rocket (ม.5)

 1. ณัฐเมศร์ ศรีปรัชญานันท์
 2. นภันต์ โชติช่วงนภา
 3. กิตติภพ วิจิตรกิจจา
 4. กลวัชร เด่นดีวณิช
 5. จิรพัฒน์ ธรรมทวีโชค

H.P.R. Sat

สำรวจพื้นที่ในเมืองเพื่อหาบริเวณเกาะความร้อนในเมือง (Urban Heat Island, UHI) และวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมแก่การอยู่อาศัยในบริเวณขอบเขตพื้นที่ศึกษา ซึ่งนำมาสู่การจัดการประชากร การปรับปรุงวิถีชีวิตที่เหมาะสมต่อสภาวะปัจจุบันมากขึ้น เป็นต้น

รายชื่อสมาชิกทีม H.P.R. Sat (ม.5)

 1. กฤต วรมนตรี
 2. กันต์นภัส นาคะศิริ
 3. ธนภัทร เสถียรจริยวงศ์
 4. ธนภัทร ฉัตรมีบุญ
 5. ศีลวัต ฤกษ์พิศุทธิ์
 6. จิรเมธ ปัญญาสกุลวงศ์

O.D.E. Sat

CanSat เพื่อเป็น Model การสำรวจความเข้มของแสง Ultra Violet (UV Light) โดยใช้สารประกอบประเภท Silver halide (ในที่นี้ใช้ Silver Chloride, AgCl) และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสำรวจบริเวณที่มีความเข้มของ UV สูงซึ่งเป็นบริเวณที่ Ozone ในชั้นบรรยากาศ Stratosphere (Ozonosphere หากแบ่งตามองค์ประกอบ) ถูกทำลายไปมากกว่าบริเวณอื่น ๆ

รายชื่อสมาชิกทีม O.D.E. Sat (ม.4)

 1. ธัญพิสิษฐ์ กังเสถียร
 2. ณัฏฐ์ธวิญ จิตต์ชวลิต
 3. กชพล เตชะมรกต
 4. จิรัฏฐ์ ปลื้มถนอม
 5. อิงค์ อิงคุทานนท์

SATN

สร้างระบบการเคลื่อนที่กลางอากาศของ CanSat เพื่อเคลื่อนที่กลับมา ณ จุดพิกัดที่กำหนด (Fly-back Mission) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็บกู้ CanSat หลังการตก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน CanSat ในหลายจุดประสงค์

รายชื่อสมาชิกทีม SATN (ม.5)

 1. ชลภัทร ชูศรี
 2. ศักดิรัตน์ เรืองศรีไชยะ
 3. พีรวิชญ์ บุญฤทธิ์
 4. ภัทรดนัย จิระบันดาลสุข
 5. บุรินทร์ เหมพรรณไพเราะ
 6. นิธิศ เจนวินิจ

S.R. Sat

เก็บค่าปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง (Skin Cancer) และอาการฮีทสโตรก (Heatstroke Condition) เพื่อเป็นการแจ้งเตือนการทำกิจกรรมกลางแจ้งล่วงหน้า และลดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอาการหรือโรคเหล่านี้ขึ้น

รายชื่อสมาชิกทีม S.R. Sat (ม.6)

 1. จิรภัทร วิจิตรธรรมรส
 2. นวัต เงินอนันตพร
 3. ณพวัฒน์ ผลพืชน์
 4. พริษฐ์ สาริกานพคุณ
 5. นนทพัฒน์ จารุวจนะ
 6. นภนต์ จิระภคทวี

หมายเหตุ: เข้าร่วมกิจกรรมค่ายรอบ 50 ทีม ณ อพวช. วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2562 เพื่อเรียนรู้ความรู้พื้นฐานและคัดเลือกเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย (รอบชิงชนะเลิศ)

MORE POSTS

Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

การเเข่ง CANSAT ประจำปี 2020 ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (SPACE AC) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 ในรอบชิงชนะเลิศ (15 ทีมสุดท้าย) การเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020...

And the Spore has landed

อันดับที่ 3 USA CanSat Competition 2021 จากการแข่งขัน USA CanSat Competition 2021 ที่ผ่านมาทีม SPOROS#3751 ได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นทีมเดียวที่สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนระดับมัธยมทั้งทีม...

Conference with Engineering CHULA

SPACE AC ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกชมรม Space AC ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat ที่จะทำการทดสอบในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 กับ ผศ.ดร.สรรเพชญ...
Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

Thailand Cansat-Rocket Competition 2020

การเเข่ง CANSAT ประจำปี 2020 ทางศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเเละอวกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญ (SPACE AC) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการเเข่งขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2020 ในรอบชิงชนะเลิศ (15...

And the Spore has landed

And the Spore has landed

อันดับที่ 3 USA CanSat Competition 2021 จากการแข่งขัน USA CanSat Competition 2021 ที่ผ่านมาทีม SPOROS#3751 ได้เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นทีมเดียวที่สมาชิกในทีมเป็นนักเรียนระดับมัธยมทั้งทีม...

Conference with Engineering CHULA

Conference with Engineering CHULA

SPACE AC ทำงานร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สมาชิกชมรม Space AC ได้เดินทางไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาในการดำเนินงาน Balloon Sat...